ૐ જય જગદીશ હરે…

ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…
ભક્તજનો કે સંકટ, દાસજનો કે સંકટ…, ક્ષણમે દુર કરે..
ૐ જય જગદીશ હરે…

જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુઃખ બિનસે મન કા… સ્વામી દુઃખ બિનસે મન કા…
સુખ સંપતિ ઘર આવે, સુખ સંપતિ ઘર આવે… કષ્ટ મિટે તન કા…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

માત પિતા તુમ મેરે, શરણ ગહુ કિસકી… સ્વામી શરણ પડુ કીસકી..
તુમ બિન ઔર ન દુજા, તુમ બિન ઔર ન દુજા…આશ કરુ જીસકી…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

તુમ પુરન પરમાત્મા, તુમ અંતરયામી… સ્વામી તુમ અંતરયામી…
પાર બ્રહ્મ પરમેશ્વર, પાર બ્રહ્મ પરમેશ્વર…તુમ સબકે સ્વામી…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

તુમ કરુણા કે સાગર, તુમ પાલનકર્તા…, સ્વામી તુમ પાલનકર્તા
મે મુરખ ખલ કામી, મે સેવક તુમ સ્વામી, કૃપા કરો ભર્તા…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

તુમ હો એક અગોચર, સબ કે પ્રાણપતી…, પ્રભુ સબકે પ્રાણપતી…
કીસ વિધ મીલુ દયામય, કીસ વિધ મીલુ દયામય… તુમકો મે કુમતી..
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

દીનબંધુ દુઃખહર્તા, ઠાકુર તુમ મેરે… સ્વામી રક્ષક તુમ મેરે…
અપને હાથ ઉઠાવો, અપની શરણ લગાઓ, દ્વાર પડા તેરે…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

વિષય વિકાર મિટાઓ, પાપ હરો દેવા, સ્વામી પાપ હરો દેવા…
શ્રધ્ધા ભક્તિ બઠાવો, શ્રધ્ધા ભક્તિ બઠાવો… સંતન કી સેવા…
ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…

ૐ જય જગદીશ હરે…, સ્વામી જય જગદીશ હરે…
ભક્તજનો કે સંકટ, દાસજનો કે સંકટ…, ક્ષણમે દુર કરે..
ૐ જય જગદીશ હરે…

3 Responses to “ૐ જય જગદીશ હરે…”

  1. sanjay kakkad Says:

    khub j saras

  2. Michelle Says:

    I love this it is absolutely beautiful.

  3. Arvind Says:

    Excellent

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: