નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા…

ગુણ તો ગોવિંદના ગવાણા,
નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા.

હે જી એવા ગુણ તો ગોવિંદના ગવાણા,
નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા.

બોડાણે બહુ નામીને સેવ્યા, બોલણીયે બંધાણા,
કૃપા કરીને પ્રભુજી પધાર્યા, ડાકોરમાં દર્શાણા.
હે જી નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા

હેમ બરાબર મુલ કરીને વાલ સવામાં તોરાણા,
બ્રહામણને જ્યારે ભોંઠપણ આવ્યુ ત્યારે સખીઓને વચને વેચાણા.
નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા.

મધ્ય ગુજરાતમાં રચી દ્વારીકા, ભેદ પુરાણે વંચાણા,
હરીગુરુ વચને કહે વણલાખો જગત બધામાં જણાણા.
હે નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા.

હે જી એવા ગુણ તો ગોવિંદના ગવાણા
નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા

સ્વરઃ પ્રાણલાલ વ્યાસ

Advertisements

3 Responses to “નાથ તમે તુલસીના પાંદડે તોરાણા…”

 1. devikadhruva Says:

  સુંદર ભાવવાહી ગીત અને રજૂઆત.
  “મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ના આવો” ન રાગમાં છે ને ?

 2. B.B.POPAT Says:

  ખૂબ જ સરસ ભજન છે.મારા તરફ થી માંગ થતા તમે તરત જ મોકલી આપ્યું તેના માટે આભાર

 3. B.B.POPAT Says:

  હવે શક્ય હોય તો મારા રામ તમે સીતાજી ની તોલે ના આવો મોકલવા કૃપા કરસો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: