રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

જન્મ્યો તે’દી શુ બોલતો બંદા,
આજની બોલીમાં ઘણો ફેર છે.
કરી કમાણી તારી ચોપડે ચડશે,
લેખા લેવાને ધણી મારો તેડશે.

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

મોટાઈ તારી રે બંદા નથી મેલતો,
ઇ રે મોટાયુ તને વેડશે.
ધન રે દોલતમાં તારુ મનડુ લોભાણુ,
પ્રભુના ભજનમાં તને વેર છે.

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

ભવસાગરમાં સાચા રે મોતી,
છીપે છીપે ઘણો ફેર છે.
બાવા થયા તેથી શુ રે થયુ ભાઈ,
પ્યાલે પ્યાલે ઘણો ફેર છે.

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

કહેઅ રવિરામ ગુરુ ભાન પ્રતાપે,
દિધા વિના ક્યાંથી પામશો.
દેજો ને લેજો, કરજો ભલાયુ,
અહીયામ તો પ્રભુ ની ઘણી મહેર છે.

રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,
હે જી આતો ધુતારાના શહેર છે.

રચનાઃ રવિરામ
સ્વરઃ મન્ના ડૅ
આલ્બમઃ ચલો રે હંસા

Advertisements

2 Responses to “રામને ભજ્યા વિના પાર નહી પામો,”

  1. Himanshu Kikani Says:

    અદભુત!
    cybersafar.com પર આની લિંક મૂકી છે, તમારી જાણ માટે!

  2. Deepak Joshi Says:

    friest time Manna da nu gujarati bhajan joyu… good

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: