અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક…

સંધ્યાના નભમાં છે લાલી શરાબી…
પણ ઈશ્ક છે ફરેબી ને આલમ ખરાબી…!

અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક,
મહેલોની મહેફીલ તમોને મુબારક
તન્હાઈઓમાં યાદી તમારી
અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક…

પ્રેમ તણી કશ્તીને દિલમાં હિલોળી,
મૌનનાં ખડક થઈ તમે રે ડુબાળી.
સાગરના મોતી, તમોને મુબારક
તન્હાઈઓમાં યાદી તમારી
અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક…

કરુ હાથ ઉંચા, ન બંદગી સમજશો,
બતાવી રહ્યો ત્યાં વફાની તબાહી.
ખુદાની ખુદાઈ તમોને મુબારક,
તન્હાઈઓમાં યાદી તમારી
અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક…

કમલ તણી યાદોના ભ્રમર કદી બનશો,
પંકમાં ખીલ્યા’તા ને પંકમાં બીડાયા
બહારોની બરકત તમોને મુબારક
તન્હાઈઓમાં યાદી તમારી
અમારા બધા સુખ તમોને મુબારક…

રચનાઃ અજ્ઞાત
સ્વરઃ ભુપિન્દર
આલ્બમઃ સંમોહન

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: