અદલ સોનારણ

અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…
અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…

સોનારણ ફુલનો ગજરો રે મારી અદલ સોનારણ…
હેજી સોનારણ કાળજાનો કટકો રે મારી અદલ સોનારણ…

અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…
અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…

હે એ એ… ક્યો તો સોનારણ કડલા ધડાવી દઉ…
ક્યો તો રે કાંબીયુ ઘડાવુ… હે જી રે તમે ક્યો તો રે કાંબીયુ ઘડાવુ…

હે… કાંબીયુ… કડલાને શુ રે કરુ… હુ તો માંગુ તારા દલડાંના દાન…
હું તારી અદલ સોનારણ…

અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…
અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…

હે એ એ… ક્યો તો પાટણનુ પટોળુ લાવી દઉ…
કાપડામાં મોર ચિતરાવુ… હે જી રે તારા કાપડામાં મોર ચિતરાવુ…

હે…પાટણના પટોળાને શુ રે કરુ… મારે કરવા છે પ્રિતિના પાન…
હું તારી અદલ સોનારણ…

અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…
અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…

હે એ એ… ક્યો તો સોનારણ ગરબો ગોરાવી દઉ…
ક્યો તો રે મોરલી બજાવુ… હે જી રે તમે ક્યો તો રે મોરલી બજાવુ…

હે… એકલડી મોરલીને શુ રે કરુ… હુ તો માંગુ મારો મોરલીવાળો કાન…
હું તારી અદલ સોનારણ…

અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…
અદલ સોનારણ… અદલ સોનારણ…

ફિલ્મઃ મેરુ મુલાંદે

Advertisements

4 Responses to “અદલ સોનારણ”

 1. Rakesh Says:

  Wah, sundar geet chhe

 2. વિવેક ટેલર Says:

  સુંદર ગીત… મજા આવી…

 3. Geeta Says:

  Majanu geet shodhi lavya
  khub j sundar

 4. jayeshupadhyaya Says:

  મજા આવી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: