શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર

મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યધ્યસદ્રશી સ્તુતિ બ્રર્હ્મારદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ |
અથાવાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન્ મમાઙપ્યેષઃ સ્તોત્રે હર ! નિરપવાદઃ પરિકરઃ ||

અતીત પંથાનં તવ ચ મહિમા વાગ્મનસયો- રતદ્વાવૃત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ |
સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ||

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમમૃતં નિર્મિતવતસ્- સ્તવ બ્રહ્મન કિંવાગપિ સુરગુરોવિર્સ્મયપદમ |
મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ પુનામીત્યર્થેસ્મિન પુરમથન ! બુધ્ધિર્વ્યવસિતા ||

તવૈશ્વર્ય યત્તજ્જગદુદય રક્ષા-પ્રલયકૃત્ ત્રયીવસ્તુવ્યસ્તં ત્રિસૃષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ |
અભવ્યાનામસ્મિન્વરદ ! અમણીયામરમણીમ્ વિહન્તુ વ્યાક્રોશીં વિદધત ઈહૈકે જડધિયઃ ||

કિમીહઃ કિં કાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનમ્ કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ |
અતક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવરસરદુઃસ્થો હતધિયઃ કુતર્કોઙયં કાંશ્વિન્મુખરયતિ મોહાય જગતઃ ||

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવન્તોઙપિ જગતા મધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાર્દત્ય ભવતિ |
અનીશો વા કુર્યાદ્ ભુવન જનને કઃ પરિકરો યતો મંદાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે ||

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ |
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્જુકુટિલ નાનાપથજુષાં નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ||

મહોક્ષઃ ખટ્વાંગં પરશુરજિનં ભસ્મ ફણિનઃ કપાલં ચેતિયત્તવ વરદ તંત્રોપકરણમ્ |
સુરાસ્તાં તામૃધ્ધિં દધતિ તુ ભવદભ્રુપ્રણિહિતામ્ ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ||

ધ્રુવં કશ્વિત્સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદમ્ પરો ધ્રૌવ્યાધ્રૌવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્તવિષયે |
સમસ્તેઙપ્યેતસ્મિનપુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ સ્તુવનજિહ્રેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ ધૃષ્ટા મુખરતા ||

તવૈશ્વર્યં યત્નાધ્યદુપરિ વિરિંચિર્હરિરધઃ પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કંધવપુષઃ |
તતો ભક્તિશ્રધ્ધાભરગુરુગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ ! યત્ સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવ કિમિનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ||

અયત્નાદાપાધ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં દશાસ્યો યદ્ બાહુનભૃત રણકણ્ડૂપરવશાન્ |
શિરઃ પદ્મશ્રેણીરચિત ચરણામ્ભોરુહ બલેઃ સ્થિરાયાસ્ત્વદ ભક્તેસ્ત્રિપુરહ ! વિસ્ફુર્જિતમિદમ્ ||

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં બલાત્કૈલાસેઙપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ |
અલભ્યા પાતાલેઙપ્યલસચલિતાં ગુષ્ઠશિરસિ પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસિદધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ||

અદધ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતી મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેય ત્રિભુવનઃ |
નતચ્ચિત્રં તસ્મિન વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયો ર્નકસ્યાપ્યુન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ||

અકાંડ બ્રહ્માંડક્ષયચકિતદેવા સુરકૃપા વિધેયસ્યાસીધ્યસ્ત્રિનયન વિષં સંહૃતવતઃ |
સ કલ્માષઃ કંઠે તવ ન કૃરુતે ન શ્રિયમહો વિકારોઙપિ શ્ર્લાધ્યો ભુવનભયભંગ વ્યસનિનઃ ||

અસિધ્ધાર્થા નૈવ ક્વચદપિ સદેવાસુરનરે નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખા |
સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુર સાધારણમભૂત સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષુ પથ્ય પરિભવઃ ||

મહી પાદાધાતાદ વ્રજતિ સહસા સંશયપદં પદં વિષ્ણોભ્રાર્મ્યદ ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ |
મુહુર્ધોર્દૌસ્થ્યંયાત્યનિભૃતજટા તાડિતતટા જદદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિભુતા ||

વિયદવ્યાપી તારાગણગુણીતફેનોદ્ગમરુચિઃ પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલઘુદષ્ટઃ શિરસિ તે |
જગદદ્વીપાકારં જલધિવલયં તેન કૃતમિ ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ ||

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ રથચરણપાણિઃ શર ઈતિ |
દિધક્ષોસ્તે કોઙયં ત્રિપુરતૃણમાડંબર વિધિર વિધેયૈ ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતંત્રાઃ પભુધિયઃ ||

હરિસ્તે સાહસ્ત્રં કમલબલિમાધાય પદયોર યદેકોને તસ્મિન નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ |
ગતોભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણ્તિમસૌ ચક્રવપુષા ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ ||

ક્રતૌ સુપ્તે જગ્રત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરૂષારાધનમૃતે |
અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવમ શ્રુતો શ્રધ્ધાં બદ્ધ્વા દૃઢપરિકરઃ કર્મસુ જનઃ ||

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપરિધીશસ્તનુભૃતા મૃષીણામાર્ત્વિજયં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ |
ક્રતુભ્રંષસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાન વ્યસનિનો ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રધ્ધા વિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ ||

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાંઅ દુહિતરમ ગતં રોહિદભૂતાં રિર્મ્યિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા |
ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું ત્રસંતં તેઙધ્યાપિત્યજતિ ન મૃગધ્યાધરભસઃ ||

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધ્નુષમહનાય તૃણવત પુરઃ પ્લુષ્ટંદૃષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ |
યદિ સ્ત્રૈણં દેવી યમનિરત દેહાર્ધઘટના દવૈતિ ત્વામધ્દા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ||

સ્મશાનેષ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરાઃ શ્ર્વિતાભસ્માલેપઃ સ્રગપિઅ નૃકરોટીપરિકરઃ |
અમંગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમખિલં તથાપિ સ્મર્તૃણાં વરદ પરમં મંગલમ સિ ||

મન પ્રત્યકચિત્તે સવિધમવિધાયાત્તમરૂતઃ પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સંગિતદશઃ |
યદાલોક્યાહલાદં હૃદ ઈવ નિમજ્જ્યામૃતમયે દધ્યત્યંતસ્તત્ત્વં કિમપી યમિનસ્તત્કિલ ભવાન ||

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહઃ ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુધરણિરાત્મા ત્વમિતિ ચ |
પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતુ ગિરં ન વિધ્યસ્તત્તત્વં વયમિહ તુ યત્વં ન ભવસિ ||

ત્રયીં તિસ્ત્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથોત્રીનપિસુરા નકારાધૈર્વણૈસ્ત્રિભિરભિદધતીર્ણ વિકૃતિઃ |
તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરૂંધાનમણુભિઃ સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ ||

ભવઃ શર્વો રૂદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહમહાં સ્તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિનાષ્ટકમિદમ્ |
અમુષ્મિન પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ પ્રિયાયાસ્મૈ ધામ્ને પવિહિતનમસ્યોઙસ્મિ ભવતે ||

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિવદવદવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ |
નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ શર્વાય ચ નમો ||

બહલરજસે વિશ્ર્વોત્પતૌ ભવાય નમો નમઃ પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય નમો નમઃ |
જનસુખકૃતે સત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ પ્રમહસિ પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ ||

કૃશપરિણતિ ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં ક્વ ચ તવ ગુણસિમોલ્લંઘિની શશ્ર્વદદ્ધિ |
ઈતિ ચકિતમમંદીકૃત્ય માં ભક્તિરાધા દ્વરદ ચરણ્યોસ્તે વાક્ય પુષ્પોપહારમ ||

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિંધુપાત્રે સુરતરૂવર શાખા લેખિની પત્રમુર્વી |
લિખતી યદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલં તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ||

અસુરસુર મુનિદ્રૈરર્ચિતસ્યેન્દુ મૌલે-ર્ગ્રથિત ગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્ર્વરસ્ય |
સકલગણ વરિષ્ઠઃ પુષ્પદંતા ભિધાનો રુચિરમલધુવૃત્તેઃ સ્તોત્ર મેતચ્ચાકાર ||

અહરનહરવધ્યં ધુર્જટેઃ સ્તોત્રમેતત પઠતિ પરમભક્ત્યા શુધ્ધચિત્તઃ પુમાન યઃ|
સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાઙત્ર પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન્કીર્તિમાંશ્ર્વ ||

મહેશાન્નપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ | અઘોરાન્નાપરો મંત્રો નાસ્તિ તત્વં ગુરોઃ પરમ ||

દીક્ષા દાનં તપસ્તીર્થં જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ | મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોઙશીમ્ ||

કુસુમદશનનામા સર્વ ગંધર્વરાજઃ શિશુશશિધરમૌલેર્દેવ દેવસ્ય દાસઃ |
સ ખલુ નિજમહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષાત સ્તવનમિદમકાર્ષી દિવ્ય દિવ્યં મહિમ્નઃ ||

સુરવરમુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમૌક્ષેકહેતુમ પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાંજલિર્નાન્યચેતાઃ |
વ્રજ્તિ શિવસમીપં કિન્નરે સ્તુયમાનઃ સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદંત પ્રણીતમ ||

શ્રી પુષ્પદંત મુખપંકજનિર્ગતેન સ્તોત્રેણ કિલ્બિષહરેણ હરપ્રિયેણ |
કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન સુપ્રિર્ણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ ||

ઈત્યેષા વાઙમયી પુજા શ્રી મચ્છંકરપાદયોઃ | અર્પિતા તેન દેવેશઃ પ્રિયતાં મે સદાશિવ||

આસમાપ્તમિદં સ્તોત્રં પુણ્યં ગંધર્વભાષિતમ્ | અનૌપમ્યં મનોહારિ શિવમીશ્ર્વર વર્ણનમ્ ||

તવ તત્ત્વં ન જાનામિ કીદૃશોઙસિ મહેશ્ર્વરઃ યાદૃશ્યોઙસિ મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ|
એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં ય પઠ્ઠેન્નરઃ સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ શિવલોકે મહીયતે ||

ઈતિ શ્રી પુષ્પદંત વિરચિતં શિવમહિમ્ન સ્તોત્રં સંપુર્ણમ |

3 Responses to “શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર”

  1. shivshiva Says:

    આપની યાત્રા પૂરી થઈ ગઈ?

  2. ગુણના પતિ સૂંઢાળા રે, સૂંઢાળા જી « શબ્દ-સાગરના કિનારે… Says:

    […] શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર શ્રી રુદ્રાષ્ટકમ્ શિવ અષ્ટકમ શ્રી […]

  3. vinod Says:

    Really superb. Thanks a lot. Om Namah Shivay

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: