તારા વિશે…

b456.jpg

એક વાર તારા વિશે…
કાવ્ય લખવા વિચાર કર્યોને…
મારી કલ્પનાઓ અટવાઇ ગઇ

કાગળો વચ્ચે… વાદળો વચ્ચે…
મનમાં ઉગેલા… સવાલો વચ્ચે…
આંખોમા આવેલા… આંસુઓ વચ્ચે…

ધગધગતા આ… રણો વચ્ચે…
અંતર ભીંજવતા… સમંદરો વચ્ચે…
વસંત વચ્ચે… વર્ષા વચ્ચે…

ફુલો વચ્ચે… કંટક વચ્ચે…
પ્રભાત વચ્ચે… ઝાંકળ વચ્ચે…
મંદિર વચ્ચે… દેરીઓ વચ્ચે…

ગામ વચ્ચે… શેરીઓ વચ્ચે…
તારા અને મારા વચ્ચે…
મારા વિચારો હજીયે અટવાય છે…

અને હું વિચારુ છું…
કાવ્ય લખવા…
તારા વિશે…!!!

(રચના તારીખઃ ૧ જુન ૧૯૯૮)

– રાજીવ

Advertisements

2 Responses to “તારા વિશે…”

  1. Anonymous Says:

    Very good…!

  2. ...* Chetu *... Says:

    …nice words…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: