જીવાય છે…

jivaay-che.jpg

શ્વાસો આવે છે ને શ્વાસો જાય છે…
બસ આમજ રાજીવથી જીવાય છે…

યાદો આવે છે ને યાદો જાય છે…
બસ આમજ રાજીવથી જીવાય છે…

દુઃખો આવે છે ને દુઃખો જાય છે…
બસ આમજ રાજીવથી જીવાય છે…

આંસુઓ આવે છે ને આંસુઓ જાય છે…
બસ આમજ રાજીવથી જીવાય છે…

શબ્દો આવે છે ને શબ્દો જાય છે…
બસ આમજ રાજીવથી લખાય છે…

– રાજીવ

Advertisements

2 Responses to “જીવાય છે…”

  1. Parag Says:

    You wrote amazing poem. I really enjoyed ur blog rajiv.

  2. Neela Kadakia Says:

    જીવનચક્રમાંથી કોઈ છૂટ્યું છે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: