આવુ બહુ ઓછુ બનતુ હોઇ છે…

aavu-ochu-bantu-hoy-che.jpg

જીવનમાં જે જોઇયે… તે મળે…
અને મળે પછી પણ… તે જોઇએ…
આવુ બહુ ઓછુ બનતુ હોઇ છે…

જે મળી જાય છે જીવનમા…
તે મળ્યા પછી પણ…
માનવીને તેની કદર થાય…
આવુ બહુ ઓછુ બનતુ હોઇ છે…

ભારતમાં રહી… લોકો સપના જુવે છે, વિદેશના…
અને હું અહિ સપના જોઇ રહ્યો છું મારા દેશના…
ભારત છોડ્યા પછી… ભારત યાદ ના આવે…
આવુ બહુ ઓછુ બનતુ હોઇ છે…

પ્રેમમાં પણ આવુ ઘણી વાર બને છે “રાજીવ”
કોઇને ચાહ્યા પછી… તેને મેળવો…
અને કોઇને મેળવ્યા પછી… પણ ચાહ્યા કરો…
આવુ બહુ ઓછુ બનતુ હોઇ છે…

– રાજીવ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: